USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
หลักสูตรการเรียนการสอนในภาพรวม
เรียนรู้ร่วมกัน

 

หลักสูตรการเรียนการสอนในภาพรวม

หลักสูตรปฐมวัย

      จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เน้นความสามารถและ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเตรียมความพร้อม โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ  มีระเบียบวินัย รักการอ่าน กล้าแสดงออก และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เสริมวิชานาฎศิลป์  ดนตรี คอมพิวเตอร์     โดยครูที่มีวิชาเอกตรงตามสาขาวิชาโดยเฉพาะ เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา และการเรียนภาษาอังกฤษ Midisaurus กับครูชาวต่างชาติ

 

หลักสูตรประถมศึกษา

       จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรสถานศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และจัดการเรียนรู้ แบบ EEP (Enrichment English Programme) ที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษ ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย เสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 3 ด้วยภาษาจีน  นอกจากนั้นยังมีหลักสูตร EP (English Programme) สำหรับอนุบาลและประถมศึกษาสนองตอบต่อความต้องการของผู้ปกครอง และกิจกรรมตามความถนัดของผู้เรียน คือ เทนนิส ว่ายน้ำ  เทควนโด และดนตรีไทย-สากล ทุกช่วงชั้น เพื่อสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพแก่สังคมไทย รู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย เติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม มีสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าและน่ารัก ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

โรงเรียนตันติวัตรได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนไว้ทั้งสิ้น 4 หลักสูตรได้แก่

      1. หลักสูตรปฐมวัย

      2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      3. หลักสูตร EEP (Enrichment English Programme)

      4. หลักสูตร EP (English Programme)

 

  1. หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนตันติวัตรเน้นการพัฒนาทักษะทั้งสี่ด้านของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและทำกิจกรรมผ่านโครงงาน การลงมือปฏิบัติ การบูรณาการ การเรียนรู้ ผ่านการเล่นและกิจกรรม นอกจากนั้น เรามีการจัดหลักสูตรเสริมให้กับผู้เรียนที่หลากหลายเช่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนซึ่งเรียนกับครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา  เรียนคอมพิวเตอร์  จินตคณิต ว่ายน้ำและยิม เป็นต้น มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน

     2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        หลักสูตรโรงเรียนตันติวัตรจัดการศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาเป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ เรามีการจัดหลักสูตรเสริมให้กับผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น ว่ายน้ำ เทนนิส จินตคณิตและ Midisourus English สอนโดยครูที่มีประสบการณ์ในการสอนอย่างมีคุณภาพและเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา  

    จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน ป.1-3

  1. Self –reliance (รู้จักตนเอง)
  2. Life –long learning skills ( มีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้)
  3. Well-being student  ( มีความสุขในการเป็นนักเรียน)
  4. Sound mind and sound body (มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเป็นสุข)

   จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน ป.4-6 

  1. Sound mind and sound body (มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเป็นสุข)
  2. Fulfill potential for knowledge (มีความรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง)
  3. Social responsibilities (รู้จักช่วยเหลือสังคม)

     

    3.หลักสูตร EEP (Enrichment English Programme)

     เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและความต้องการของสังคม เป็นหลักสูตรทางเลือกให้ผู้ปกครองได้เลือกให้กับนักเรียนได้เรียนกับครูต่างชาติ ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ซึ่งนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์เนื้อหาและสาระการเรียนรู้ลงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน ประสบการณ์ สื่อ และ หนังสือ เอกสารจากประเทศสิงคโปร์มาเทียบเคียงเพื่อนำมาจัดการเรียนรู้โดยครูต่างชาติโดยดำเนินการดังนี้

    เรียนภาษาอังกฤษ  5 คาบ/สัปดาห์ โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

    เรียนคณิตศาสตร์  4 คาบ/สัปดาห์   โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

    เรียนวิทยาศาสตร์ 3  คาบ/สัปดาห์    โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

    คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ครูต่างชาติเป็นผู้สอน มุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับนำมาใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยใช้กระบวนการคิดทั้งสองวิชา

    ภาษาอังกฤษ  การเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้งสี่ด้านได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยครูต่างชาติที่เป็น Native Speaker  ทำให้นักเรียนได้รับสำเนียงของภาษาแม่ที่ถูกต้อง ซึ่งทักษะทั้งสี่ด้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนทุกๆวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับครูต่างชาติและบุคคลทั่วไป มีสำเนียงภาษาที่ดีจากการได้เรียนรู้และฝึกทักษะทุกวัน

   

     4.หลักสูตร  EP (English Programme)

     เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ  70 % และ ภาษาไทย  30% เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาทั้ง 2 ได้เป็นอย่างดี โดยภาคภาษาไทยใช้หลักสูตรและหนังสือเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ภาคภาษาอังกฤษใช้หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสิงคโปร์ซึ่งมีการวิเคราะห์แล้วว่าตรงกับสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรไทย

 

ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนตันติวัตรแบ่งเป็น 3 ระดับ
     1. ระดับเนอสเซอรี่ สำหรับเด็กเล็กอายุระหว่าง 2 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ
     2. ระดับอนุบาล 1 -3 สำหรับเด็กเล็กอายุระหว่าง 3 ขวบ ถึง 5 ขวบ
     3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับเด็กในช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี


ระดับชั้นอนุบาลในโปรแกรมมอนเตสเซอรี่ (Montessori) หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ


     ตันติวัตรได้ประยุกต์รวมเอากระบวนการเรียนการสอน 3 ระบบเข้าด้วยกัน คือ แบบมอนเตสเซอรี่ เข้ากับการเรียนแบบเรียนการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 2003   และ ระบบหลักสูตรประจำชาติสิงคโปร์ กระบวนการสอนในโปรแกรมนี้จึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในวิชาต่างๆ
ดังต่อไปนี้
     - วิชาภาษาอังกฤษ
     - วิชาคณิตศาสตร์
     - Sensorial Life
     - Practical Life
     - วิชาวัฒนธรรม
     - กีฬา
   

     ร้อยละ 70 ของตัวหลักสูตรจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ และใช้การติดตามผลการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล ฉะนั้นเด็กๆแต่ละคนจะมีแผนการ
ปฏิบัติงานเป็นของตัวเอง เพื่อคุณครูจะสามารถติดตามผลการเรียนรู้ในแต่ละระดับของเด็กแต่ละคนได้
     บางส่วนของตัวหลักสูตรนี้ประยุกต์มาจาก EYFS ที่ใช้ในประเทศอังกฤษ  อย่างไรก็ตามทุกกระบวนการ และเนื้อหาที่ใช้จะคำนึงถึง
ตัวเด็กซึ่งเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทอื่นของสังคมทั้งด้านวัฒนธรรมและประเพณีของสังคมไทย โดยเฉพาะของ
ภาคใต้
     เราใช้กระบวนการของมอนเตสเซอรี่เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ไม่เฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น ยังหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพโดยรวม
ของเด็กๆอีกด้วย  เด็กๆได้รับการปฏิบัติในฐานะปัจเจกบุคคล โดยกระบวนการเรียนการสอนจะถูกปรับให้สอดคล้องกับบุคลิกของเด็ก
     

     คุณค่าที่สร้างให้กับเด็กๆผู้เรียน
     - ความคิดที่กว้างไกล (Divergent thinking)
     - มีความสุขกับการเรียนรู้ (Joy in learning)
     - ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
     - Respect  และ มีแรงจูงใจ (Respect and Motivation)
     - การนับถือตนเอง (Self esteem)
     - การเป็นคนประนีประนอม (Harmonious personality)
     - เป็นตัวของตัวเอง (Independence)
     - มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
     - เป็นคนที่มีความสุข (Happiness)

     การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในแบบของมอนเตสเซอรี่นั้น เด็กๆ จะมีโอกาสใช้มือ (Hand on experience) สัมผัสพื้นผิวของวัสดุชนิดต่างๆ
ตามแต่ละรายวิชาได้ออกแบบไว้ (ทั้งในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชากลุ่ม Sensorail เป็นต้น) ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ
พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ความรับผิดชอบ และด้านวิชาการไปพร้อมกัน 
     นอกจากนี้การเรียนการสอนที่เอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child centered community) จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการยอมรับนับ
ถือตนเอง (self esteem) ได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย
     มอนเตสเซอรี่จึงเป็นวิธีการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดวิธีหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน เพราะสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของเด็กออกมา
ได้อย่างเต็มที่ จนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และประสบความสำเร็จในที่สุด

Bilingualism:


     ในแต่ละห้องเรียนจะมีคุณครู 3 คนประจำอยู่ โดยหนึ่งคนจะเป็นคุณครูต่างชาติผู้มีความรู้ด้านการสอนมอนเตสเซอรี่ และอีกสองคนเป็นครูไทย
ซึ่งจะดูแลเด็กๆตลอดทั้งวัน โดยจะเป็นคุณครูไทยที่สามารถสื่อสารได้ทั้งสองภาษา
     จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนในระบบ “EP Montessori” จะสามารถซึมซับและเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะการพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวัน

รายนามคนดังระดับโลกที่เรียนด้วยมอนเตสเซอรี่


     - เจ้าของ Google
     - เจ้าของ WiKipedia
     - เจ้าของ Amazon
     - เจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าชายแฮรี่ แห่งราชวงศ์อังกฤษ
     - นางเซลซี่ คลินตัน
     - โทมัส เอดิสัน
     - เฮนรี่ ฟอร์ด