USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ข่าวสาร
ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

Posted: Monday, May 29, 2017
Author:
title: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learni

                ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2560 สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนตันติวัตร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (พว.) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 ณ หอประชุมโรงเรียนตันติวัตร


Last updated 29 May 2017 10:27