USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ข่าวสาร
ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

Posted: Monday, May 29, 2017
Author:
title: โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาและคุณครูส่งเสริมการอ่านดี ประจำปี 2559 ระดับประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด

                โรงเรียนตันติวัตร ได้รับรางวัล "โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา" และ คุณครูวรรณทิพย์  นกน้อย ได้รับคัดเลือกให้เป็น "คุณครูส่งเสริมการอ่านดี" ประจำปี 2559  ระดับประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด 

 


Last updated 29 May 2017 10:43