USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ข่าวสาร
ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

Posted: Friday, Jun 02, 2017
Author:
title: รางวัลผลงานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ สื่อนวัตกรรม ระดับสายชั้นดีเด่น ปีการศึกษา 2559 แผนกอนุบาล

                วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ดร.กัญญา จันทร์จุไร ผู้อำนวยการโรงเรียนตันติวัตร มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล การประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ สื่อนวัตกรรม ระดับสายชั้นดีเด่น ปีการศึกษา 2559 ให้กับคุณครู ห้องเรียน และสายชั้นดีเด่น เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรครู ให้เกิดความมั่นคงในสวัสดิการ ถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในองค์กร เพราะบุคลากรจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดรางวัล

1. การประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้องเตรียมอนุบาล 1/2, ห้องอนุบาล 1/2, ห้องอนุบาล 2/6, ห้องอนุบาล 3/4 และทักษะพละศึกษา (ว่ายน้ำ)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดันที่ 1 ได้แก่ ห้องเตรียมอนุบาล 1/1, ห้องอนุบาล 1/5, ห้องอนุบาล 2/3, ห้องอนุบาล 3/2 และทักษะคอมพิวเตอร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดันที่ 2 ได้แก่ ห้องเตรียมอนุบาล 1/3, ห้องอนุบาล 1/3, ห้องอนุบาล 2/4, ห้องอนุบาล 3/5 และทักษะนาฏศิลป์
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ ห้องอนุบาล 1/6, ห้องอนุบาล 2/7, ห้องอนุบาล 3/6

2. การประกวดสื่อนวัตกรรม

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณครูสนธยา  หอดสูง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดันที่ 1 ได้แก่ คุณครูดวงใจ ไกรนรา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดันที่ 2 ได้แก่ คุณครูจารุวรรณ  อินทร์พรหม
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณครูกฤษณา ดิษฐ์รักษ์

3. ระดับสายชั้นดีเด่น ปีการศึกษา 2559  ได้แก่ สายชั้นอนุบาล 3

 


Last updated 02 Jun 2017 09:58