USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
กิจกรรม
ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

Posted: Tuesday, Jul 04, 2017
Author:
title: กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด (รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด)

                  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานวิชาการและพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนตันติวัตร ได้กำหนดจัด กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด (รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด) เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษ และให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 


Last updated 04 Jul 2017 14:29