USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
กิจกรรม
ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

Posted: Friday, Jul 07, 2017
Author:
title: กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด (วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา) ปีการศึกษา 2560

                        เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 สำนักงานวิชาการและพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนตันติวัตร จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด (วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา) ปีการศึกษา 2560 ณ วัดคงคาเจริญ อ.ทุ่งส จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธบูชา เกิดจิตสำนักในคุณธรรมความดี และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดี มุ่งหวังให้นักเรียนได้นำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และดำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันงดงามของไทย


Last updated 07 Jul 2017 13:41